مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1391
    کارشناسی حقوق
    /دانشگاه ازاد دزفول / معدل 14

پیشینه شغلی

  • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۴
    شرکت صنعتی و معدنی تیزسنگان _ شرکت الیاف پارسیان لیف._ صنایع کاغذپارس هفت تپه
    مالی و حسابداری/ انبارداری سیستمی

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • انعطاف پذیری
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • خلاقیت و نوآوری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

  • تایپ
    80% Complete
    عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

  • نرم افزار انبار همکاران سیستم
    100% Complete
    عنوان مدرک:
دانش تخصصی
  • تایپ
    80% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com