مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  دکتری جغرافیا
  گرایش برنامه ریزی شهری /دانشگاه تحصیلات تکمیلی پیام نور / معدل 18.01

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  مجتمع آموزش عالی بم- گروه مدیریت جهانگردی
  مدرس دانشگاه
 • مهر ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  دانشگاه پیام نور
  مدرس دانشگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • - سوابق آموزشی 1- کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری 2- کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( عنوان پایان نامه: ارزیابی توسعه پایدار شهری: نمونه موردی: شهر بم) 3- دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری - سوابق شغلی 1- مدرس مجتمع آموزش عالی (گروه مدیریت جهانگردی) سال 96-92 2- مدرس دانشگاه پیام نور رستم آباد( گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری) سال 96-90 3- مدرس دانشگاه پیام نور مرکز بم (گروه مدیریت جهانگردی) سال 96-92 - سوابق فعاليت پژوهشي (مقاله، طرح پژوهشي، تأليف کتاب، ترجمه کتاب و ....): 1- مقالات علمي – پژوهشي و ISI(مجلات معتبر خارجی) : 1-1- تحلیل تطبیقی شاخص های توسعه پایدار شهر بم بعد از زلزله سال 1382 با سایر نواحی شهری کشور چاپ شده فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش هاي جغرافياي انسانی( دانشگاه تهران) 1-2- رتبه بندی سطح پایداری توسعه شهری بر اساس مدل استاندارد مطالعه موردی: نواحی شهری بم- استان کرمان.چاپ شده - فصلنامه علمی – پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای 1-3- بررسی مشکلات بازاریابی خرما و تاثیر آن بر معیشت ساکنان محلی (مطالعه موردی: شهرستان بم) چاپ شده فصلنامه علمی –ترویجی پژوهشگران فرهنگ(کرمان) 1-4- واکاوی میزان جرائم بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان در محلات شهری- پذیرفته شده فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی 1-5- تأثیر گردشگری بر توسعه ناحیه ای آبدانان. چاپ شده- فصلنامه علمی – تخصصی چشم انداز 1-6- تحلیل و ارزیابی سطوح توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان شمالی با استفاده از مدل TOPSIS . پذیرفته شده- فصلنامه علمی – پژوهشی، جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای 1-7- ارزیابی نقش امنیت در توسعه گردشگری خارجی ایران- چاپ شده European Online Journal of Natural and Social Sciences (ISI). 1-8- تحلیل الگوی گسترش کالبدی - فضایی شهر یزد و سنجش انطباق آن با الگوی رشد هوشمند شهری چاپ شده- Mediterranean Journal of Social Sciences(ISI) 1-9- رهیافتی بر مسائل موجود در بافتهای فرسوده‎ شهري در راستای توسعه شهری مطالعه موردی محله قیطریه تهران -پذیرفته شده- فصلنامه علمی –پژوهشی چشم انداز زاگرس 1-10- سطح بندی شهرستان های استان خراسان شمالی جهت ارزیابی پتانسیل های گردشگری با استفاده از مدل تاپسیس- چاپ شده Fundamental and Applied Life Sciences(ISI)’ 1-11- نقش زنان در توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی: منطقه سه تهران)- چاپ شده International Journal of Social, Human Science and Engineering 1-12- ارزیابی اجتماعی – اقتصادی توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل های برنامه ریزی منطقه ای (مطالعه موردی:شهر بم) چاپ شده- Journal of Applied Environmental and Biological Sciences(ISI) 1-13- اولویت بندی استراتژی توسعه شهری با استفاده از مدل سوات (مطالعه موردی: بم) چاپ شده A Journal of Radix International Educational and Research Consortium 2- کتاب ها 2-1- سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری و روستایی- انتشارات انتخاب 3 - مقالات ارائه شده در همايش های ملی و بین المللی : 3-1- نقش بازاریابی و عناصر کلیدی آن در توسعه صنعت گردشگری ایران 1390 همایش ملی گردشگری و اقتصاد (زابل) 3-2- نقش گردشگری در توسعه اجتماعی و اقتصادی روستای قلعه نو- 1390 -همایش ملی گردشگری و اقتصاد (زابل) 3-3- نقش انرژی در اقلیم گرم و خشک و کاربرد آن در معماری پایدار 1391-همایش توسعه پایدار کویر(بم) 3-4- ساختار معماری بومی مناطق گرم و خشک با تاکید بر معماری پایدار 1391-همایش توسعه پایدار کویر(بم) 3-5- نقش استراتژیک خرما و مؤلفه های کلیدی آن در توسعه پایدار کشاورزی 1391 همایش توسعه پایدار کویر(بم) 3-6- بررسی گل فشانها در به عنوان یکی از جاذبه های ژئوتوریسم 1391 همایش مقابله با بیابان زایی(اراک) 3-7- نقش بازاریابی و تبلیغات در صادرات خرمای ایران 1391 همایش توسعه روستایی و کشاورزی 3-8- ایفای نقش میراث فرهنگی در توسعه پایدار شهری- 1391- همایش نقش میراث فرهنگی در هویت ملی 3-9- واکاوی استراتژی توسعه شهری-1392- همایش جغرافیا،شهرسازی و توسعه پایدار 3-10- تاثیر گردشگری بر توسعه پایدار شهری(شهرستان آبدانان) 1392 همایش معماری و فضاهای شهری پایدار 3-11- تحلیلی ساختاری بر استراتژی توسعه شهری 1392 کنفرانس بین المللی عمران،معماری 3-12-رویکردی بر توسعه پایدار شهری(تعاریف،مفاهیم،دیدگاه ها) 1392 همایش ملی معماری و توسعه شهری 3-13- نقش اماکن متبرکه در توسعه صنعت گردشگری مذهبی(امامزاده شاهچراغ 1392 همایش گردشگری،جغرافیا،محیط زیست 3-14- واکاوی گردشگری الکترونیکی(ET) در ایران 1393 همایش گردشگری،درآمد و فرصت 3-15- تحلیل و بررسی تاثیرات توریسم بر توسعه نواحی روستایی-1393- همایش گردشگری،درآمد و فرصت 3-16- بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر عناصر بازاریابی 1393 همایش توریسم و گردشگری سبز در ایران 3-17- بررسی مفاهیم و اصول توسعه پایدار شهری با رویکردی بر تجارب توسعه 1393 همایش معماری و منظر شهری پایدار 3-18- بررسی تطبیقی شاخص های اجتماعی مسکن در محله های شهری 1393 همایش سازه،معماری و توسعه شهری 3-19- ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ 1393 دومین کنفرانس معماری و توسعه شهری 3-20- بررسی الگوهای معماری سکونتگاهی سازگار با اقلیم گرم و خشک و بیابانی 1393 اولین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران 3-21- تحلیل کالبدی بافت فرسوده و تعیین اولویت مداخله 1394 همایش عمران؛معماری،زیرساخت های شهر 4- عضویت ها 3- عضو کمیته اجرایی اولین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار 4- داور مجلۀ International Journal of Science, Technology and Society در کشور آمریکا 5- داور علمی موسسه فرهنگی مبین 6- داور علمی اولین همایش بین المللی اقتصاد شهری شیراز 7- داور علمی دومین همایش بین المللی علوم زمین و توسعه شهری 8- داور علمی دومین همایش بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری دانشگاه خوارزمی تهران 9- داور علمی اولین همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران 10- داور علمی کنگرۀ بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار

پروژه ها

 • 1391
  مشارکت در انجام طرح هادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
  همکار
 • 1390
  تحلیل مشارکت مردم در طرحهای بازسازی مناطق روستایی و راهکارهای ارتقا مشارکت
  همکار

افتخارات

 • 1- عضو انجمن پژوهشگران و نخبگان دانشگاه پیام نور استان تهران
  2- عضو انجمن پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه آموزشی از خانه صنعت و معدن کرمان

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: MSRT
https://.com