مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی مکانیک
    گرایش ساخت و تولید /دانشگاه مرکز تربیت مربی کرج
  • 1384 تا 1386
    فوق دیپلم مکانیک
    گرایش ساخت و تولید /دانشگاه دانشکده فنی سمنان
https://.com