مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی برق
  /دانشگاه بوعلی سینا همدان / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  تکنیکال الکتریک
  مهندسی برق/ کاراموز

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عکاسی، برنامه نویسی

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • TeamViewer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Basic
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقشه کشی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات عددی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروکنترلر AVR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروکنترلر ARM
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی دیجیتال
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Keil MDK-ARM
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Viewer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Basic
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mac OS X
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Keil MDK-ARM
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Atmel Studio
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • TeamViewer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Basic
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقشه کشی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات عددی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروکنترلر AVR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروکنترلر ARM
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی دیجیتال
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Keil MDK-ARM
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com