مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مکانیک
    /دانشگاه دزفول
https://.com