مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  /دانشگاه اراک / معدل 18.95

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند
  مهندسی شیمی/ کارمند ارشد واحد تصفیه هیدروژنی نفت سفید

  توضیحات: کار در واحد هیدروکراکر (ISO MAX) در سال 1389
  شرکت در فرایند Rienstate واحد ریفورمینگ کاتالیستی فاز دو پالایشگاه اراک در سال 1390
  شرکت در پیش راه اندازی و راه اندازی و تصبیت واحد ریفورمینگ کاتالیستی فاز دو پالایشگاه اراک در سال 1390 -1391
  شرکت در Rienstate واحد تصفیه هیدروژنی گازوئیل فاز دو پالایشگاه اراک در سال 1391
  شرکت در پیش راه اندازی و راه اندازی و تصبیت واحد تصفیه هیدروژنی گازوئیل فاز دو پالایشگاه اراک در سال 1391-1392
  شرکت در تعمیرات اساسی واحد تقطیر فاز یک پالایشگاه اراک در سال 1392
  شرکت در راه اندازی واحد رفورمینگ کاتالیستی پالایشگاه اصفهان در سال 1392
  کارمند اتاق کنترل واحد تصفیه هیدروژنی گازوئیل فاز دو پالایشگاه اراک از سال 1393

 • بهمن ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۸۹
  دانشگاه اراک
  مهندسی شیمی/ مربی
https://.com