مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1392
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد شهر قذس / معدل 15.73
https://.com