مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1390
    کارشناسی ارشد حسابداری
    /دانشگاه تهران
  • 1381 تا 1385
    کارشناسی حسابداری
    /دانشگاه صنعتی شاهرود
https://.com