مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  گرایش زراعت /دانشگاه تربیت مدرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  شرکت در دومین کنگره بین المللی زراعت 2016

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آماری SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار اماری sas
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com