مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1391
    کارشناسی برق
    گرایش انتقال و توزیع /دانشگاه مجتمع آذربایجان / معدل 14
https://.com