مختصری از من

پیشینه شغلی

  • مرداد ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۹۱
    شرکت تعاونی مسکن دادگستری تهران
    مسئول دفتر/ کارمند
https://.com