مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی مهندسی آب
    گرایش مهندسی کشاورزی /دانشگاه شهید باهنرکرمان / معدل 14

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com