مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی
    /دانشگاه علم و صنعت
  • 1375 تا 1380
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد تهران مرکزی
https://.com