مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1392
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد قزوین
https://.com