مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی مدیریت امور شعب بانکی
  /دانشگاه علمی کاربردی مدیریت صنعتی اردبیل / معدل 17

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت عالی تراز اردبیل
  مالی و حسابداری/ حسابداری

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com