مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی هنر
  گرایش نقاشی /دانشگاه دانشکده هنر و معماری / معدل 17

دانش تخصصی

 • عکاسی و فیلم برداری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • عکاسی و فیلم برداری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com