مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1374 تا 1377
    دیپلم علوم انسانی
    گرایش ادبیات / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

  • ارایه مقاله در مورد بحث روانشناختی و روانپریشی
https://.com