مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد حسابداري
  گرایش حسابداري /دانشگاه ازاد دماوند / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شركت وطن
  مالی و حسابداری/ خزانه دار

  توضیحات: خزانه داري
  تنخواه گردان
  انجام كارهاي بانكي
  ثبت سند هاي روز حسابداري با نرم افزار پيوست

https://.com