مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  کارشناسی ارشد IT و الکتروتکنیک
  گرایش IT و الکتروتکنیک /دانشگاه دانشگاه مونیخ

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  Plan.Net Business Intelligence
  Head of eBusiness Solution

پروژه ها

 • 1395
  Data Driven Marketing Solution
  Head

  توضیحات: فعالیتهای ما در زمینه بهینه سازی تبلیغات آنالین و آفالین از طریق آنالیز کردن
  کانالهای متفاوت تبلیغاتی میباشد.
  بهینه سازی به معنای بازنگری عملکرد هرگونه تبلیغات در مدت 6ماه یا یکسال گذشته
  )و یا بیشتر( با درنظر گرفتن سود ساالنه از فروش،هزینه های کل تبلیغات و
  همچنین فاکتورهای خارجی مانند هوا،تعطیالت رسمی، قشرجامعه و.... می باشد.
  بدین ترتیب میتوانیم برای هر کانال تبلیغاتی سودمند بودن آن کانال را شناسایی کرده و
  با تغییر در هزینه تبلیغات بهینه بودن آن را باال ببریم .

افتخارات

 • 1395
  Google Certified Partner,
 • 1395
  Adobe Marketing Partner
 • 1395
  Oracle Gold Partner

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیتهای ما در زمینه بهینه سازی تبلیغات آنالین و آفالین از طریق آنالیز کردن
 • کانالهای متفاوت تبلیغاتی میباشد.
 • بهینه سازی به معنای بازنگری عملکرد هرگونه تبلیغات در مدت 6ماه یا یکسال گذشته
 • )و یا بیشتر( با درنظر گرفتن سود ساالنه از فروش،هزینه های کل تبلیغات و
 • همچنین فاکتورهای خارجی مانند هوا،تعطیالت رسمی، قشرجامعه و.... می باشد.
 • بدین ترتیب میتوانیم برای هر کانال تبلیغاتی سودمند بودن آن کانال را شناسایی کرده و
 • با تغییر در هزینه تبلیغات بهینه بودن آن را باال ببریم .

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Digital Marketing
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Data Driven Marketing Solutions
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Customer Journey
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing Performance Consulting
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Omnichannel Marketing Solution Architecture
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Omnichannel Targeting / Personalization Programs
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Data Integrations
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Data Extracts
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • System Architecture
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing KPI Scorecards and Dashboards
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing-Mix Models / Scenario Planning
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Segmentations
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Business Intelligence Solutions
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Marketing Cloud
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Krux
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle BI
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Tagmanagment System
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Analytics
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Tableua
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Power BI
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Multi Channel Tracking
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Multi Device Tracking
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • DMP
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Digital Marketing
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Data Driven Marketing Solutions
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Customer Journey
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing Performance Consulting
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Omnichannel Marketing Solution Architecture
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Omnichannel Targeting / Personalization Programs
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Data Integrations
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Data Extracts
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • System Architecture
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing KPI Scorecards and Dashboards
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing-Mix Models / Scenario Planning
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Segmentations
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Business Intelligence Solutions
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com