مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1383 تا 1387
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد اسلامی کاشان

پیشینه شغلی

  • مهر ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۵
    ماژول
    بازرگانی
https://.com