مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه صنعتی مالک اشتر / معدل 16
 • 1381 تا 1388
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه شهرکرد / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • FPGA پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • میکروکنترلر AVR
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • میکروکنترلر ARM
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • برنامه نویسی MATLAB
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • برنامه نویسی C و ++C
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xilinx ISE Design
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Keil MDK-ARM
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • TEMS investigation
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer (طراحی مدار)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ACTIX
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • FPGA پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • میکروکنترلر AVR
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • میکروکنترلر ARM
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • برنامه نویسی MATLAB
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • برنامه نویسی C و ++C
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com