مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1395
  کارشناسی پرستاری
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  توضیح
  پزشکی درمانی/پرستاری// توضیح

  توضیحات: اصل مدارک و مستندات سوابق موجود میباشد...

 • دی ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  شرکت طب رازی خانمیرزا
  پزشکی درمانی/پرستاری// پرستار

  توضیحات: دانشجوی رتبه اول کارورزی اورژانس.
  بعنوان پرستار درمانگاه ، اعم امورات محوله و انجام شده؛
  ‏سونداژ،سوچور،گاواژ، تنقیه،سوپراپوبیک
  تزریق زیر جلدی، عضلانی و وریدی،ECG, CPR, NGTUBE و لوله گذاری و...

 • بهمن ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۳
  شرکت همراهان سلامت
  پزشکی درمانی/پرستاری// پرستار

  توضیحات: ‏سونداژ،سوچور،گاواژ، تنقیه،سوپراپوبیک
  تزریق زیر جلدی، عضلانی و وریدی
  cpr, ngtube, تراکشن و...

 • فروردین ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۲
  شرکت نوین سلامت
  پزشکی درمانی/پرستاری// پرستار

  توضیحات: ‏سونداژ،سوچور،گاواژ، تنقیه،سوپراپوبیک
  تزریق زیر جلدی، عضلانی و وریدی
  cpr, ecg, لوله و...

افتخارات

 • 1393
  دانشجوی رتبه اول کار آموزی اورژانس،
  از ممتازین cpr در درمانگاه های بلداجی و آلونی و اصفهان، از دیدگاه پزشکان.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدرک کمک های اولیه و فوریتهای پزشکی، مدرک کمک پرستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: برای تزریقات در ادوار دانشجویی اخذ شده اند.

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دروس پاس شده رشته.
دانش تخصصی
 • مدرک کمک های اولیه و فوریتهای پزشکی، مدرک کمک پرستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: برای تزریقات در ادوار دانشجویی اخذ شده اند.
https://.com