مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تایپ انگیلیسی و فارسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تایپ انگیلیسی و فارسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com