مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  گرایش صادرات و واردات /دانشگاه مرکز آموزش بازرگانی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۴
  هتل بین المللی لیپار
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ مدیر بازرگانی
 • دی ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت چینی مقصود
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ مدیر تدارکات
 • دی ۱۳۸۶ تا دی ۱۳۹۰
  شرکت نیروگستران خراسان
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ مدیربازرگانی
 • تیر ۱۳۸۴ تا دی ۱۳۸۶
  شرکت مشهد پتک
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ مدیر تدارکات
 • مهر ۱۳۷۶ تا خرداد ۱۳۸۴
  شرکت بازرگانی
  مالی و حسابداری/

دانش تخصصی

 • - دوره تخصصی ترخیص کاری گمرکات
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای
دانش تخصصی
 • - دوره تخصصی ترخیص کاری گمرکات
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای
https://.com