مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ICTمخابرات شبکه
  /دانشگاه داده پردازی / معدل 16

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • آمادگی خدمت درهرساعت ازشبانه روزرادارم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • دوره های ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استفاده از کامپیوترومدریت فایل ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره های شبکه سازی work group
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ITL1زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ITL2زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره های ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استفاده از کامپیوترومدریت فایل ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره های شبکه سازی work group
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ITL1زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ITL2زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com