مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا هم اکنون
    کارشناسی حقوق
    /دانشگاه دماوند / معدل 18
  • 1385 تا 1392
    کارشناسی مکانیک
    گرایش حرارت و سیالات /دانشگاه تهران جنوب / معدل 15
https://.com