مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه صنعتی قم

پروژه ها

 • 1394
  پیاده سازی فرستنده وگیرنده مخابراتی با استفاده از تراشه Zynq

  توضیحات: پیاده سازی فرستنده و گیرنده با استفاده از قسمت fpga تراشه وبااستفاده از ddsو function generator, وهمین طور فراخوانی سیستم عامل Linux در قسمت arm تراشه و پیاده سازی با استفاده از Linux application.

ابزار و نرم افزار

 • #C
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ایی
 • _Windows application_Visual Studio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xilinx vivado design suite
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PSpice
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com