مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه پیام نور شهریار / معدل 14

دانش تخصصی

 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com