مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1372 تا 1376
    کارشناسی کشاورزی
    گرایش خاکشناسی /دانشگاه ملی شیراز / معدل 14.04
https://.com