مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی معدن
  گرایش استخراج /دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مهندسی معدن
  گرایش استخراج /دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم مهندسی معدن
  گرایش استخراج /دانشگاه شهید باهنر کرمان
https://.com