مختصری از من

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    گروه کیهان
    مدیر عامل
https://.com