مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1373 تا 1377
    کارشناسی صنایع غذائی
    گرایش تغذیه /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 16
https://.com