مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی زبان انگلیسی
    گرایش مترجمی /دانشگاه خیام مشهد
https://.com