مختصری از من

پیشینه شغلی

  • آبان ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۶
    موسسه اعتباری کاسپین
    مالی و حسابداری/ مسوول شعبه

سوابق آموزشی پژوهشی

  • 1389
https://.com