مختصری از من

اینجانب با روحیه ای پویا و پیگیر در اکثر امور کاری موفق به انجام مراحل می شوم. با تکیه بر فعالیت فردی یا گروهی و سرچ در زمینه کاری و مشورت با افراد مطلع به انجام بهتر امور محوله بر می آیم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش عمومی /دانشگاه موسسه غیر انتفاعی مهرالبرز / معدل 18.1
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه موسسه غیرانتفاعی کار / معدل 16.45

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴
  آسال آرا
  مهندسی صنایع/ برنامه ریز تولید

  توضیحات: زمانسنجی پروسه تولید
  ارائه برنامه تولید به صورت هفتگی بر روی msp
  دریافت گزارش کار پرسنل و ارائه به مدیریت
  کنترل ابعادی با نقشه و تست روز دستگاه تست

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • p6
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • process maker
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com