مختصری از من

با سابقه كاري حدود 20 سال در حوزه هاي مختلف منابع انساني، مدعي مي باشم كه با اغلب فرايندهاي منابع انساني و اصول مرتبط با آنها آشنايي كامل دارم. فردي محاسبه گر، خلاق، دقيق در امور اداري و انضباطي مي باشم.
معتقدم اصل اول اداري، تعريف قواعد و رفتارها در سازمان و رعايت و پياده سازي آنها از جانب كليه پرسنل مي باشد.
در پياده سازي نظام هاي سازماني بسيار كوشاو پيگير هستم.
در ارايه پيشنهادات و جمع آوري نظرات كاركنان جهت بهبود سيستم ها نيز پيگير و معتقد مي باشد.

مطمئن هستم كه در هر حوزه كاري كه وارد شوم در كوتاه مدت توان هماهنگي با آن حوزه و حتي رقابت با سايرين را دارا خواهم بود.

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  کارشناسی ارشد مديريت منابع انساني
  /دانشگاه سازمان مديريت صنعتي / معدل 18
 • 1374 تا 1376
  کارشناسی ارشد آمار
  گرایش علوم اقتصادي اجتماعي /دانشگاه شهيد چمران / معدل 17.92
 • 1369 تا 1374
  کارشناسی آمار
  /دانشگاه شهيد بهشتي / معدل 15.5

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۸۴ تا آبان ۱۳۹۵
  شركت نارگان
  منابع انسانی و آموزش/ رئيس اداره توسعه منابع انساني

  توضیحات: مسئول رسيدگي به وظايف بخش منابع انساني در حوزه توسعه منابع انساني از جمله:

  استخدام:
  دريافت، دسته بندي، انتخاب و ارساتل رزومه ها به جهت انتخاب اوليه.
  انجام مصاحبه اوليه و عمومي و بررسي شرايط همكاري و استخدام به لحاظ نيازهاي شركت و شرايط قانوني استخدامي.
  مذاكره با مديران بخش هاي متقاضي استخدام، فرد متقاضي استخدام و هيئت مديره به جهت تعيين و توافق نهايي حقوق و دستمزد و شرايط بكارگيري.
  ارزيابي عملكرد دوره آزمايشي به جهت تعيين وضعيت استخدام.
  بروز رساني و تدوين دستورالعمل روش اجرايي استخدام جهت ايجاد ساختار منظم در روند اجراي فرايند.

  ارزيابي عملكرد:
  بروزرساني و تدوين دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملكرد براساس ساختار پروژه محوري شركت.
  تهيه و تدوين ساختار نرم افزاري (اكسل) جهت تسريع در روند ارزيابي عملكرد.
  آموزش ارزيابان و مديران جهت اجراي بهينه ارزيابي عملكرد.
  تهيه گزارشات متناسب با ارزيابي هاي دوره اي.
  تغيير جهت دادن ديدگاه شركت از نظام ارزيابي عملكرد به سمت مديريت عملكرد.

  آموزش:
  بروزرساني و تدوين دستورالعمل اجرايي آموزش براساس ساختار ISO10015 و پروژه محوري شركت.
  تهيه و تدوين ساختار نرم افزاري (اكسل) جهت تسريع در روند تهيه گزارشات آماري.
  برگزاري دوره هاي آموزشي مختلف و ارزيابي و اثربخشي آنها.
  تهيه و تدوين ساختار نرم افزاري (اكسل) جهت تسريع در روند ارزيابي دوره هاي آموزشي.
  تهيه و تدوين ساختار نرم افزاري (اكسل) جهت تسريع در روند اثربخشي دوره هاي آموزشي.
  برگزاري جلسات همفكري اوليه با مديران متقاضي دوره هاي آموزشي و مدرس پيشنهادي، جهت نيازسنجي بهينه دوره هاي آموزشي.

  حقوق و دستمزد:
  بروزرساني و تدوين دستورالعمل اجرايي تعيين حقوق و دستمزد شركت.
  تهيه و تدوين ساختار نرم افزاري (اكسل) جهت تسريع در روند تهيه گزارشات آماري.
  تهيه و تدوين ساختار نرم افزاري (اكسل) جهت تسريع در تهيه گزارشات مقايسه اي فردي و بخشي حقوق و دستمزد .
  تهيه و تدوين ساختار نرم افزاري (اكسل) جهت تسريع در روند افزايش حقوق هاي دوره اي و ساليانه .
  تهيه و تدوين ساختار نرم افزاري (اكسل) جهت تسريع در روند پيشنهاد و محاسبه پاداش عملكرد.
  انجام كليه محاسبات حقوق و دستمزد براساس كاركرد، اضافه كار، بيمه و ماليات.

  بانك اطلاعاتي:
  تهيه و تدوين ساختار نرم افزاري جهت تبديل پرونده پرسنل به ساختار الكترونيكي .
  در اين نرم افزار كليه مدارك، اطلاعات و عملكردهاي پرسنل بروزرساني شده و بصورت لحظه اي در اختيار اپراتورهاي منابع انساني و مديران ذينفع در بستر اينترانت قرار مي گيرد.

  مسئول رسيدگي به وظايف بخش منابع انساني در حوزه اداري از جمله:

  حضور غياب:
  بروزرساني و تدوين دستورالعمل اجرايي اضافه كار.
  بروزرساني و تدوين دستورالعمل اجرايي مرخصي.
  بروزرساني و تدوين دستورالعمل اجرايي ماموريت داخل/خارج كشور.
  تهيه و تدوين ساختار نرم افزاري (اكسل) جهت تسريع در روند تهيه گزارشات آماري.
  تهيه و تدوين ساختار نرم افزاري (اكسل) جهت تسريع در تهيه گزارشات اضافه كار.
  انجام كليه محاسبات زماني و هزينه اي مربوط به كاركرد، كسركار، اضافه كار، ماموريت، بازخريد سنوات، مانده مرخصي، بيمه و ماليات حقوق براساس قوانين موضوعه.
  مديريت اعمال تغيير در ساختار نرم افزار تردد و حضور غياب.
  رسيدگي به امور بيمه تكميلي از جمله شناسايي سرويس دهنده ها، انتخاب و كنترل بر عملكرد ايشان.
  بهينه سازي نظام پرونده پرسنل .

  فعاليت بعنوان نماينده كيفيت بخش منابع انساني در حوزه كيفيت از جمله:
  بهينه سازي ساختار كليه روش هاي اجرايي موجود در بخش براساس قوانين موضوعه.
  ايجاد و بهينه سازي كليه فرم هاي اداري به جهت تسريع در روند درخواست، رسيدگي و ارايه سرويس.
  طراحي پروژه اي جهت تغيير در ساختار سازماني شركت و طراحي مجدد مشاغل.
  طراحي پروژه اي جهت تغيير در ساختار نظام ارزيابي عملكرد و تبديل آن به مديريت عملكرد.
  تدوين نظام آموزش مديران مياني شركت جهت آشنايي بهتر با فعاليت هاي سرپرستي.

  فعاليت بعنوان معاون بخش منابع انساني از جمله:
  رسيدگي و كنترل كليه امور داخلي بخش در زمان عدم حضور مدير.
  حضور در كليه جلسات درون بخشي و بين بخشي.
  حل مشكلات اداري پرسنل بخش و شركت.
  ايجاد هماهنگي درون بخش و بين بخشي جهت تسريع در فرايندهاي شركت.

 • خرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۴
  شركت ايران خودرو
  منابع انسانی و آموزش/ كارشناس بهره وري نيروي انساني

  توضیحات: تهيه گزارشات بهره وري نيروي انساني براساس شاخصه هاي عملكردي و اقتصادي شركت
  تهيه گزارشات تحليلي از ميزان بهره وري نيروي انساني در سازمان فروش
  تهيه گزارشات بهره وري نيروي انساني براساس مدل هاربر (محاسبه ميزان كاركرد جذب شده و جذب نشده نيروي انساني)
  مسئول رسيدگي و كنترل كليه گزارشات آماري مديريت برنامه ريزي نيروي انساني
  كارشناس در پروژه شش سيگما
  مسئول و نماينده معاونت منابع انساني در پروژه هاي مديريت هزينه

 • آبان ۱۳۷۹ تا خرداد ۱۳۸۲
  شركت ايران خودرو
  منابع انسانی و آموزش/ كارشناس آمار و اطلاعات

  توضیحات: مسئول واحد آمار و اطلاعات نيروي انساني كارگزيني كل ايران خودرو و مسئول تهيه:
  آمار نيروي انساني براساس شاخصه هاي مورد نياز مديريت
  آمار حضور غياب، كاركرد، اضافه كار و تعطيل كاري پرسنل
  تهيه گزارشات تحليلي از نظام هاي ارزيابي عملكرد، ارتقاء پرسنل، پاداش عدم تاخير

 • فروردین ۱۳۷۹ تا آبان ۱۳۷۹
  شركت روغن نباتي جهان (كرج)
  مهندسی صنایع/ كارشناس امار و برنامه ريزي توليد

  توضیحات: تهيه ساختار اطلاعاتي درخصوص گزارشات توليد و انبارگرداني
  تهيه گزارشات توليد
  تهيه گزارش ماهيانه سهم توليد در بازار مصرف

 • آبان ۱۳۷۸ تا اسفند ۱۳۸۰
  دانشگاه پيام نور تهران
  مدرس مدعو

  توضیحات: تدريس دروس دوره كارشناسي رشته آمار از جمله:
  رياضي براي آمار، آمار گسسته، آمار پيوسته، سريهاي زماني، تجريه و تحليل آزمايشات، جبرخطي

 • آبان ۱۳۷۷ تا مهر ۱۳۷۸
  شهرداري تهران منطقه 9
  منابع انسانی و آموزش/ كارشناس آمار و اطلاعات

  توضیحات: راه اندازي واحد آمار و اطلاعات در شهرداري منطقه 19 به جهت:
  تهيه گزارشات مديريت شهري
  ايجاد ساختار در بانك اطلاعات عملكرد شهري
  تهيه ساختار جع آوري، تحليل و گزارش مدون جهت مديريت شهري
  تهيه ساختار اطلاعاتي براساس نرم افزار اكسل جهت تهيه گزارشات ادواري مديريت شهري

 • آبان ۱۳۷۷ تا اسفند ۱۳۷۸
  نيروي زميني سپاه
  منابع انسانی و آموزش/ سرباز وظيفه

  توضیحات: توزيع نيروي انساني مورد نياز يگان هاي سپاه
  تهيه گزارشات ادواري نيروي انساني و بودجه يگان ها
  ايجاد سيستم جهت ساختار اداري و دبيرخانه

 • اسفند ۱۳۷۲ تا شهریور ۱۳۷۴
  شهرداري تهران
  منابع انسانی و آموزش/ كارشناس آمار و اطلاعات

  توضیحات: تهيه گزارشات مديريت شهري
  تهيه ساختار اطلاعاتي جهت سرعت بخشيدن به روند گزارش گيري دوره اي با استفاده از فاكس پرو
  تهيه ساختار جمع آوري ، تحليل و گزارش مدون جهت مديريت شهري
  راه اندازي، بكارگيري و آموزش نرم افزار كواتروپرو جهت تهيه گزارشات تحليلي

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1) سابقه تدريس در دانشگاه پيام نور تهران از دي 77 لغايت آذر 80 2) همكاري با اساتيد دوره تحصيل (ليسانس) به مدت 3 ترم تحصيلي و در دوره فوق ليسانس به مدت 3 ترم تحصيلي 3) همكاري با موسسه آموزشي وزارت معادن و فلزات به مدت 4 سال جهت تدريس نرم افزارهاي آماري Statgraph, SPSS, Quatro Pro 4) همكاري با مديريت آموزش شركت ايران خودرو به مدت 2 سال جهت تدريس سيستم عامل ويندوز

پروژه ها

 • 1393
  طراحي سيستم مكانيزه پرونده پرسنلي شركت نارگان
  كارشناس مسئول

  توضیحات: در اين سيستم، كليه اطلاعات سازماني و تغييرات متناظر با آن كه در پرونده فيزيكي رسنل ثبت مي گرديد، در قالب يك نرم افزار جامع طراحي شد تا بتوان در كوتاه ترين زمان ممكن و با دقت بالا، دسترسي به پرونده جهت اپراتورهاي منابع انساني و مديران مياني برقرار گردد.
  در اين سيستم كليه مدارك بصورت الكترونيك نگهداري مي شود.

 • 1384
  بررسي سيستم حضور غياب شركت نارگان
  كارشناس

  توضیحات: در اين بررسي، مشكلات و موانع موجود در سيستم فعال شركت مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهادات بهبهود ارايه شده است.

 • 1383
  بررسي ميزان بهره وري كاركنان سازمان فروش ايران خودرو
  كارشناس مسئول

  توضیحات: بررسي ميزان بهره وري كاركنان سازمان فروش و تاثير آن بر رضايتمندي مراجعين

 • 1383
  بررسي ميزان بهره وري توليد شركت ايران خودرو
  كارشناس مسئول

  توضیحات: محاسبه بهره وري نيروي انساني براساس مدل هاربر و برآورد ميزان كار جذب شده و جذب نشده در خطوط توليد

 • 1383
  بررسي ميزان بهره وري نيروي انساني شركت ايران خودرو
  كارشناس

  توضیحات: در اين بررسي، ميزان بهره وري نيروي انساني شركت براساس شاخصه هاي اقتصادي و عملكردي سازمان مطابق با استاندارهاي سازمان بين المللي بهره وري محاسبه و ارايه شده است

 • 1382
  برررسي نظام پاداش عدم تاخير
  كارشناس

  توضیحات: بررسي ميزان تاثيرگذاري پاداش عدم تاخير در حضور به موقع و صحيح كاركنان

 • 1381
  بررسي نظام ارتقاء شغلي كارشناسان شركت ايران خودرو
  كارشناس

  توضیحات: بررسي موانع و مشكلات و آسيب شناسي فرايند ارتقاء شغلي كارشناسان در شركت ايران خودرو

 • 1379
  بررسي عملكرد كاركنان معاونت منابع انساني شركت ايران خودرو
  كارشناس

  توضیحات: بررسي نظام ارزيابي عملكرد و نتايج ارزيابي عملكرد كاركنان
  تهيه گزارش وضعيت نهايي كاركنان برحسب ارزيابي انجام شده

افتخارات

 • 1389
  دانشجوي ممتاز (رتبه دوم) در دوره كارشناسي ارشد مديريت منابع انساني
 • 1376
  دانشجوي ممتاز (رتبه اول) در دوره كارشناسي ارشد آمار علوم اقتصادي اجتماعي

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • قوانین و مقررات بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد کارکنان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استانداردهای آموزش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعالی سازمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی آموزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل شغل (Job Analysis)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Basic
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • قوانین و مقررات بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد کارکنان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استانداردهای آموزش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعالی سازمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی آموزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com