مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی مدیریت بازرگانی
    /دانشگاه آزاد اسلامشهر

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    بیمه ایران
    بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
https://.com