مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1364 تا 1364
  دیپلم کودکیاری

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۴
  شرگت عصر نوین
  مسئول دفتر/
 • فروردین ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت ربات سازان پارسی
  مسئول دفتر/ مسول دفتر و حسابدار
 • مهر ۱۳۸۱ تا اسفند ۱۳۸۸
  دبستان شوکا
  مسئول دفتر/ معاونت

سوابق آموزشی پژوهشی

 • حسابداری آموزش دوره مالی 1 الی 3 در مدیریت صنعتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • 100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com