مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ببائابا
  گرایش ائائ /دانشگاه ائائ

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اااااااااااااااااااااا
  60% Complete
  عنوان مدرک: اااااااااااااا

ابزار و نرم افزار

 • ااااااااا
  60% Complete
  عنوان مدرک: ااااااااااااااا

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: ااااااااااااااااااااااااا
دانش تخصصی
 • اااااااااااااااااااااا
  60% Complete
  عنوان مدرک: اااااااااااااا
https://.com