مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1391
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه پیام نور مرکز تبریز / معدل 14
https://.com