مختصری از من

غعهغعهغعهخغفهفغهغعه
ع
فغع
قفعغقفغ
ع
قفع
قف
عقف
ع

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی عغهغع
  گرایش هغعهغعهغ /دانشگاه غهعغعهغعهغ / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  انتن
  سخت افزار و شبکه/ انتناتن

  توضیحات: اتناتن

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

پروژه ها

 • 1395
  عهخعهخ

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • اتنالنالنات

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اتلات
  60% Complete
  عنوان مدرک: لاتلات

ابزار و نرم افزار

 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  20% Complete
  عنوان مدرک: لاتلا

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اتلات
  60% Complete
  عنوان مدرک: لاتلات
https://.com