مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1392
    کارشناسی ارشد مدیریت
    گرایش مدیریت اجرایی /دانشگاه ایلیاد / معدل 19
https://.com