مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه قم / معدل 17

دانش تخصصی

 • کارشناس ارشد مرکز تعمیرات تخصصی هوافضا
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس
دانش تخصصی
 • کارشناس ارشد مرکز تعمیرات تخصصی هوافضا
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس
https://.com