مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1393
    کارشناسی ارشد برق و مخابرات
    گرایش Ict /دانشگاه اميركبير
https://.com