مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • توسعه دیگران (منتورینگ)
  • توسعه فردی (خود توسعه ای)
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com