مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1377 تا 1394
    کارشناسی مامایی
    /دانشگاه سمنان / معدل 18

سوابق آموزشی پژوهشی

  • ارائه مطالب آموزشی حهت ارتقاء سلامت بیماران و اجرای کنفرانس علمی درمورد راهنمای ایمنی بیمار
https://.com