مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دکتری کامپیوتر
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه علوم و تحقیقات
 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش معماری سیستم های یکپارچه بانکی /دانشگاه دانشکده ملی انفورمانیک / معدل 19.76
 • 1391 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش مهندسی تکنولوژی نرم افزار /دانشگاه دانشگاه جامع علمی کاربردی / معدل 18.16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۵
  بانک رفاه کارگران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس IT بازرسی نظارت بر سیستمها-اداره کل بازرسی بانک
 • شهریور ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳
  بانک رفاه کارگران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ بازرس اداره امور شعب منطقه دو تهران
 • فروردین ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  بانک رفاه کارگران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول طرح و برنامه اداره امور شعب جنوب تهران
 • آذر ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳
  بانک رفاه کارگران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول خدمات نوین اداره امور شعب جنوب تهران

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  سمینار نقش داده کاوی بر کشف تقلبات بانکی در دانشگاه مرکزی جامع علمی کاربردی
 • 1395
  سمینار نقشه راه دستیبابی به انبار داده و هوش تجاری در بانک رفاه کارگران
 • 1395
  مقاله مدیریت تقلبات بانکی ، اوضاع کنونی بانکها و چشم انداز بانک
 • 1395
  سمینار آموزشی مدیریت گردش کار و فرآیندهای بازرسی بانک رفاه کارگران

پروژه ها

 • 1395
  انبار داده و هوش تجاری بانک
  عضو کمیته فنی-تخصصی
 • 1394
  مدیریت گردش کار و فرآیند بازرسی بانک
  عضو کمیته فنی-تخصصی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن

دانش تخصصی

 • هوش تجاری (BI)
  80% Complete
  عنوان مدرک: Business Intelligence using SSAS 2014
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  80% Complete
  عنوان مدرک: MSP 2016
 • داده کاوی (Data Mining)
  80% Complete
  عنوان مدرک: Collegiate
 • سیستم‌ های پشتیبان تصمیم (DSS)
  80% Complete
  عنوان مدرک: Collegiate
 • Business Feasibility Study
  80% Complete
  عنوان مدرک: Collegiate
 • تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی ( Social Network Analysis)
  80% Complete
  عنوان مدرک: Collegiate

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک: Collegiate
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 2016
 • داده کاوی (Data Mining)
  80% Complete
  عنوان مدرک: SSAS 2014
 • Business Intelligence
  80% Complete
  عنوان مدرک: BI 2014
 • Web Design
  80% Complete
  عنوان مدرک: Collegiate

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: Collegiate
دانش تخصصی
 • هوش تجاری (BI)
  80% Complete
  عنوان مدرک: Business Intelligence using SSAS 2014
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  80% Complete
  عنوان مدرک: MSP 2016
 • داده کاوی (Data Mining)
  80% Complete
  عنوان مدرک: Collegiate
 • سیستم‌ های پشتیبان تصمیم (DSS)
  80% Complete
  عنوان مدرک: Collegiate
 • Business Feasibility Study
  80% Complete
  عنوان مدرک: Collegiate
 • تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی ( Social Network Analysis)
  80% Complete
  عنوان مدرک: Collegiate
https://.com