مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1393
    دیپلم الکترونیک
https://.com