مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  دکتری مدیریت
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه تهران / معدل 1850
 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه تهران / معدل 1842
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه دولتی قم / معدل 1778

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  هلدینگ پایاسامان پارس
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس ارشد منابع انسانی
 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  کانون گسترش علوم (کاگو)
  منابع انسانی و آموزش/ مشاور منابع انسانی
 • بهمن ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳
  سازمان زیباساز ی شهرداری تهران
  منابع انسانی و آموزش/ همکار اصلی پروژه

  توضیحات: همکار اصلی در پروژه عارضه یابی جبران خدمات سازمان زیباسازی شهرداری تهران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت تعارض

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آماری SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • لیزرل (Lisrel)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com