مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1386
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه آزاد تبریز / معدل 14

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت طبیعت سبز میهن
  مالی و حسابداری/ مسئول مالی
 • فروردین ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۹۲
  شرکت لبنیات و بستنی میهن
  مالی و حسابداری/ حسابدار و حسابرس داخلی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار همکاران سیستم و ورانگر و پاتریس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com